НОВОСТИ

News 1

17.09.2021

РЕШЕНИЕ Се одобрува Проектна програма, за изработка на УП за вон опфат на урбанистички план за формирање градежни парцели, со намена А1.5- Станбени куќи во состав на селски стопански двор на КП 699/2, КП 699/3 и КП 683/4, КО Радиовце вон г.р.,

Прочитај повеќе>
News 1

17.09.2021

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ НА КП 699/2, КП 699/3 И ДЕЛ ОД КП 683/4, КО РАДИОВЦЕ

Прочитај повеќе>
News 1

09.09.2021

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО - ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА на дел од КП 2302/3, КО ЧЕЛОПЕК

Прочитај повеќе>
News 1

09.09.2021

РЕШЕНИЕ -Се уважува барањето заведена под бр.14-60 од 10.06.2021 г.на Рамадани Ељмедин од с.Челопек преку ополномошникот ,,ПОЛОГПРОЕКТ- ПРО” Доо Гостивар

Прочитај повеќе>
News 1

09.09.2021

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО БРВЕНИЦА СО РАЗРАБОТКА НА БЛОК -1,БЛОК-2,БЛОК-3 И БЛОК-4, КО БРВЕНИЦА, ОПШТИНА БРВЕНИЦА

Прочитај повеќе>
News 1

09.09.2021

Се одобрува Планската програма, за изработка на Урбанистички план за село с.Брвеница со разработка на блокови: Блок-1, Блок-2, Блок-3 и Блок-4, КО Брвеница

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори