ВИДЕО КАНАЛОТ 


Официално во 29.11.2019, 13:30, видео каналот на општина Брвеница ќе емитува во живо (Live streaming) Седница на општина Брвеница.


Официјален канал на општина Брвеница

Совет на општина одржан во 29.11.2019


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори