ГРАДИНКА "СОНЦЕ - ДИЕЛИ"


11:02:38, 2021-05-05

Информации за упис во детска установа

Известување за упис 

ТИПДокумент
PDF Пријава за упис
PDF Критериуми за прием стр.1
PDF Критериуми за прием стр.2
PDF Потврда од матичен лекар
PDF Досие на дете

Емаил адреса: sonce.dielli@gmail.com 


14:14:53, 2021-05-06

Одлука за вработување

ТИПДокумент
PDF Одлука

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори