ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


 

Општина Брвеница располага со информации кои се во согласност со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и овозможува отворен слободен пристап, поточно им овозможува на физичките и правните лица да ги остваруваат нивните права за пристап до информациите од јавен карактер

Службенo лицe за посредување со информации и за давање правна помош на баратели на информации од јавен карактер е

Сауби Зенуни тел: 044/456-005;   044/456-015                             


Врз основа на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и согласно писмото доставено од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер општина Брвеница објавува:

Листа на информации

  • Прописите кои ги донесува Советот на општината;
  • Плановите , проектите , и програмите кои се во подготовка а се од значење за развојот на општината;
  • Услугите кои ги добиват од Јавните служби и начинот на нивното добивање;
  • Приходите кои се остваруваат во општината и нивна распределба и трошење ;
  • Јавните набавки;
  • Именувања на директори и преставници во управните одбори на Јавните Претприатија и Установи и
  • Други информации кои произлегуват од надлежноста на општината и јавните претприатија и установи.

Како дo барање или жалба?

  • Тоа може да се направи онлајн преку комплетирање на pdf документот што може да го преземете на вашиот компјутер,  а потоа да го испратите преку електронска пошта до вработениот во администрацијата.

ТипБарањеЖалбаЕ-маил
PDF Образец Образец saubi59@gmail.com 

 Слободен пристап до информации од јавен карактер

ТИПЗакон до слободен пристап
PDF Документ


Годишен извештај 

ГодИзвештај
2019 Документ

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори