ОЈП ВАРДАР


2020-08-10

ИЗВЕШТАЈ ЗА МАТЕРЈАЛНО ФИНАСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ОЈП ВАРДАР БРВЕНИЦА

ЗА КАЛЕНДАРСКА 2019 ГОДИНА ПО ТРОШКОВНИ ЦЕНТРИ

ГодИзвештајГод. извештај за работа
2019 Извештај Извештај за работа

2019-04-05

ИЗВЕШТАЈ ЗА МАТЕРЈАЛНО ФИНАСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ОЈП ВАРДАР БРВЕНИЦА

ЗА КАЛЕНДАРСКА 2018 ГОДИНА ПО ТРОШКОВНИ ЦЕНТРИ

ГодИзвештајГод. сметкаЗаклучок финансииЗаклучок Совет
2018 Извештај Годишна сметка Завршна сметка Извештајот за работа

ОЈП ВАРДАР БРВЕНИЦА

Е-маил адреса: vardar_ojp@hotmail.com


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори