ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА


Објава на барање за Б-еколошка дозвола од ВК-КОМПАНИ ДООЕЛ с.Брвеница -свињарска фарма

Барање за за добивање на Б-еколошка дозвола од ВК-КОМПАНИ ДООЕЛ с.Брвеница -свињарска фарма

 

ТИПДокумент
PDF Објава
PDF

"ВК КОМПАНИ ДООЕЛ"


Раководител на одделение: Славица Тодороска

Е-маил адреса: 


 

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори