ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ


Одлука и Правилник

ТИПОдлука за делокругПравилник
PDF Документ Документ

Измена на правилник
БрИзмена на правилник
1 Документ
2 Документ
3 Документ
4 Документ
5 Документ
6 Документ
7 Документ


15:09:48, 2020-11-12

Одлука бр.1 - За избор на вработување на административен службеник бр. 110/2020

Одлука бр.2 - За избор на вработување на административен службеник бр. 110/2020


10:10:27, 2020-09-29

Одлука за интерен оглас бр.01/2020


12:01:02, 2020-09-14

Интерен оглас бр. 01/2020

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори