КОМИСИИ


Локален акционен план за еднакви можности на жените и мажите 2019/2021

Акционен план 2019/2021


КОМИСИИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИИТЕ

 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ВЕРИФИКАЦИЈА, ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА

Далибор Богоески

Претседател

Верица Апостолоска

Член

Меди Весели

Член

Бујамин Рушити

Член

Идриз Идризи

Член

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИИ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Бујамин Рушити

Претседател

Идриз Идризи

Член

Далибор Богоески

Член

Меди Весели

Член

Арбен Руфати

Член

КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Идриз Идризи

Претседател

Арбеn Руфати

Член

Жаклина Јаќимоска

Член

Назиф Ќазими

Член

Абеб Нухиј

Член

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ

Абеб Нухиј

Претседател

Идриз Идризи

Член

Дејан Поповиќ

Член

Сеад Шабани

Член

Меди Весели

Член

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Дејан Поповиќ

Претседател

Абеб Нухиј

Член

Сеад Шабани

Член

Меди Весели

Член

Далибор Богоески

Член

ВРЕМЕНА КОМИСИЈА КОЈА ЌЕ РАБОТИ ДО ФОРМИРАЊЕ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР

Абеб Нухиј

Претседател

Дејан Поповиќ

Член

Идриз Идризи

Член

Меди Весели

Член

Арбен Руфати

Член

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

Драган Милошевски

Претседател

Алил Фејзулаи

Член

Раман Рамани

Член

Далибор Богоески

Член

Дејан Поповиќ

Член

КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИ И МАЖИ

Координатор на КОМЗ: Наташа Стојческа

Идриз Идризи

Претседател

Арбен Руфати

Член

Жаклина Јаќимоска

Член

Меди Весели

Член

Абеб Нухиј

Член

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Ирфан Ајрулаи

Член

Делчо Матовски

Член

Бесар Хусеини

Член

Трипун Ристески

Член

Дејан Поповиќ

Член

Сеад Шабани

Член

Арбен Руфати

Член

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Бурхан Ќамили

Член

Хамит Имери

Член

Бесар Хусеини

Член

Бобан Милески

Член

Жаклина Јаќимоска

Член

Дејан Поповиќ

Член

Сеад Шабани

Член

Марица Анѓелкоска

Член

Јагода Цветковска

Член


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори