СЕКРЕТАР


Хаќим Рамадани

Хаќим Рамадани

Секретар на општина Брвеница

 

Обезбедување на законско, ефикасно и ефективно работење на општинската администрација во насока на извршување на надлежностите на општината кои се од локален интерес за општината, обезбедување на извршувањето на други надлежности утврдени со закон, како и подршка и спроведување на работата и политиката на градоначалникот за развој на општината.

-          Ја обединува работата на општинската администрација и ја подржува работата на градоначалникот;

-          Дава упаство за работата на раководните и другите административни службеници;

-          Се грижи за унапредување на организацијата и условите за работа, функсионирањето и методот на работа на општинската администрација и стандардизација на работните постапки;

-          Се грижи за уредноста и ажурноста во работата по предметите и вршењето на административните работи во општинската администрација;

-          Се грижи за спроведување на одлуките, заклучоците, насоките и упаства на градоначалникот;

-          Кординира со подготвување на материалите и стратешки документи на општината (стратешки план, програма за работа, програма за стручно усовршување, извештај за работење итн.);

-          Дава совети по прашања поврзани со преставувањето на општината во рамките на ЗЕЛС и пред јавноста;

-          Подготвува извештаи за работењето и раководењето во општината и дава предлози за унапредување на организацијата и функционирањето на работата на општината;

-          Предлага други материали за разгледување на колегиум на општината;

-          Директно соработува со секретарите на централната и локалната власт, домашни меѓународни организации на соодветно ниво и преставниците на граѓанскиот сектор особено во поглед на обезбедување на слободен пристап до информации од јавен карактер.


Контакт: 044/456-005

Е-маил: sekretar@brvenica.gov.mk


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори