СОВЕТНИЦИ


Деловник на советот на општина Брвеница


ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА  2021 - 2025

Советот на општина Брвеница брои 15 членови.

Претседател на Советот: Бујамин Рушити

Име и ПрезимеЕмаил 
1. Бујамин Рушити bujamini@gmail.com
2. Абеб Нухии abebnuhi@gmail.com
3. Дончо Симјаноски 

donco.simjanoski@yahoo.com

4. Дејан Ристовски 

dejan.kiko123@gmail.com

5. Синиша Јованоски sikejovanoski11@gmail.com
6. Мирослав Даиловски

MK_Dailovski@hotmail.com

7. Маја Зафироска

maja.zafiroska@gmail.com

8. Адем (Јетмир) Јашари ademjashari95@yahoo.com
9. Адем Јашари

adem.i2jashari@gmail.com

10. Светлана Стаматовска

svetlanastamatovska78@gmail.com

11. Злате Китановски

zlatekitanovski@t.mk

12. Агнеса Зенуни

Agnesazenuni1@hotmail.com

13. Алихасан Идризи

cani2401@hotmail.com

14. Емин Мехдији

remindme31@hotmail.com

15. / /

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори