ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ


План за услужните дејности кој ќе ја вклучува фреквенцијата и времето на услуги кои редовно се вршат
за собирање на отпад и чистење на улици, ЈЈП за улично осветлување, бездомници кучиња и заразните
болести во ниво на општина Брвеница.

ТИП

ЈПП Брвеница 2018

Програма за заразни болести

Програма за бездомни кучиња

Програма за јавна чистота 2019
PDF Документ Документ Документ Документ


За активностите на општина Брвеница во сферата на локален економски развој за 2019 година

Активностите за 2019 година.  


Програмата и активностите на општина Брвеница

Реализираните проекти за 2018 година.  


Раководител на одделение: Јусуф Шаини

Е-маил адреса: zhel@brvenica.gov.mk

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                  Финансиски индикатори