ПРАВНИ РАВОТИ


Општина Брвеница располага со информации кои се во согласност со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и овозможува отворен слободен пристап, поточно им овозможува на физичките и правните лица да ги остваруваат нивните права за пристап до информациите од јавен карактер

Службенo лицe за посредување со информации и за давање правна помош на баратели на информации од јавен карактер е

Сауби Зенуни тел: 044/456-005;   044/456-015                             


Врз основа на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и согласно писмото доставено од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер општина Брвеница објавува

Листа на информации

 • Прописите кои ги донесува Советот на општината;
 • Плановите , проектите , и програмите кои се во подготовка а се од значење за развојот на општината;
 • Услугите кои ги добиват од Јавните служби и начинот на нивното добивање;
 • Приходите кои се остваруваат во општината и нивна распределба и трошење ;
 • Јавните набавки;
 • Именувања на директори и преставници во управните одбори на Јавните Претприатија и Установи и
 • Други информации кои произлегуват од надлежноста на општината и јавните претприатија и установи.

Како дo барање или жалба?

 • Тоа може да се направи онлајн преку комплетирање на pdf документот што може да го преземете на вашиот компјутер,  а потоа да го испратите преку електронска пошта до вработениот во администрацијата.

ТипБарањеЖалбаЕ-маил
PDF Образец Образец veprimtari_juridike@brvenica.gov.mk

 Слободен пристап до информации од јавен карактер

ТИПЗакон до слободен пристапОдлука за делокругПравилник
PDF Документ Документ Документ

Како дo барање за жителство ?

 • Тоа може да се направи онлајн преку комплетирање на pdf документот што може да го преземете на вашиот компјутер,  а потоа да го испратите преку електронска пошта до вработениот во администрацијата исто така треба да се приложи копија од лична карта заедно во pdf документот.
 • Исто треба да имате доказ за подмирен долг кон општината (финансиска картица), тоа можете да проверете во одделение за даноци. 
 • Откако ќе испратете на службена е-пошта, исто така мора да направите уплата во банка или пошта, што можете да го видите како пример уплатницата подоле.
 • Ако ги имате овие документи што се погоре наведени, можете да одите во општинската администрација со платената уплатница за да го подигнете документот.
ТипБарањеУплатницаЕ-маил
PDF Барање Уплатница veprimtari_juridike@brvenica.gov.mk

Раководител на одделение: Менка Неделкоска

Е-маил адреса: veprimtari_juridike@brvenica.gov.mk

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори