ПРАВНИ РАВОТИ


Листа за информации:

С.П.И.Ј.К  

И.М.К.П  

Делокруг аодлука 2015  

Корегиран правилник  

Статут на општина   

Табеларен преглед на вработените  


Раководител на одделение: Менка Неделкоска

Е-маил адреса: veprimari_juridike@brvenica.gov.mk


КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

КОНТАКТИ ОД МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

           Челопек:
           Милетино:
           Блаце:
           Брвеница:
           Теново:
           Гургуница:
           Радиовце:
           Стенче:
           Волковија:
           Долно Седларцe: