ФИНАНСИИ


Буџет

* Буџетот за 2019 е во еден документ.

ГодФискалнаПриходиРасходиВтор дел
2019 / / / /
2018 1 1 1 1
2017 1 1 1 1
2016 1 1 1 1
2015 1 1 1 1

Квартал

ГодПрвиотВториотТретиотЧетвртиот
2019 / / / /
2018 1 1 1 1
2017 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3
2016 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3
2015 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3

Ребаланс

год
2018 1

Раководител на одделение: Ибрахим Ајдари

Е-маил адреса: financa@brvenica.gov.mk

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

КОНТАКТИ ОД МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

           Челопек:
           Милетино:
           Блаце:
           Брвеница:
           Теново:
           Гургуница:
           Радиовце:
           Стенче:
           Волковија:
           Долно Седларцe: