СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА


Буџет

* Буџетот за 2020 и 2019 се во еден документ.

ГодФискалнаПриходиРасходиВтор дел
2020
2019
2018 1 1 1 1
2017 1 1 1 1
2016 1 1 1 1
2015 1 1 1 1

Квартал

ГодПрвиотВториотТретиотЧетвртиот
2020 1 1 \ \
2019 1 1 1 1
2018 1 1 1 1
2017 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3
2016 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3
2015 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3

Ребаланс

ГодПрвиотВториотТретиотЧетвртиот
2019 1 / / 1
2018

Завршна сметка 


Раководител на одделение: Ибрахим Ајдари

Е-маил адреса: financa@brvenica.gov.mk

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Енвер Пајазити

                                   kryetar@brvenica.gov.mk

                                                       

                                  Секретар г. Хаќим Рамадани

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори