НОВОСТИ

News 1

01.12.2021

Барање за Б-еколошка Дозвола ДПТГУ ПРПАРИМИ ПАТ с.Челопек

Прочитај повеќе>
News 1

01.12.2021

Објава за Б-еколошка дозвола ДПТГУ ПРПАРИМИ ПАТ с.Челопек

Прочитај повеќе>
News 1

11.11.2021

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за ГП Т.1.5, ГП Т.1.6, ГП Т.1.7 и ГП Т.1.8, формирани со ЛУПД, со намена Е2-комунална супраструктура, од кои се формира ГП Т.1.5-8, на КП 30/7, КП 30/8, КП 30/9 и КП 30/10, КО Теново вон. г.р,општина Брвеница

Прочитај повеќе>
News 1

11.11.2021

Решение - 3.14-27 за одобрување на УП, ",,ЕНЕРГО Р ГРОУП”, Доо од Тетово

Прочитај повеќе>
News 1

22.10.2021

РЕШЕНИЕ - Се уважува барањето заведена под бр.14-60 од 10.06.2021 г.на Рамадани Ељмедин од с.Челопек преку ополномошникот ,,ПОЛОГПРОЕКТ- ПРО” Доо Гостивар

Прочитај повеќе>
News 1

22.10.2021

ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА на дел од КП 2302/3, КО ЧЕЛОПЕК

Прочитај повеќе>

ГАЛЕРИЈА

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

                                                   

                                   Tел: 044/456-015

                                   E-маил: komuna@brvenica.gov.mk

                                   Градоначалник г. Јовица Илиевски

                                   gradonacalnik@brvenica.gov.mk 

                                                       

                                  Секретар г. Горан Јовановски

                                  sekretar@brvenica.gov.mk

                                   Груп е-маил до сите вработени

                                   brvenica@brvenica.gov.mk

                                   

УНДП Р. Северна Македонија

                                  УНДП Република Северна Македонија

                                  Финансиски индикатор
                                 Финансиски индикатори