Lajme

News 1

17.09.2021

AKTVENDIM Lejohet Programa projektuese, për përpunimin e PU jashtë vendbanimit të planit urbanistik për formimin e parcelës ndërtimore, me destinim A1.5 Shtëpi banimi në përbërje të oborrit ekonomik në PK.nr.699/2, PK.nr.699/3 dhe PK.nr.683/4, KK-Radovec jashtë r.n.,në

Lexo më shumë>
News 1

17.09.2021

Plani urbanistik për formimin e parcelave ndërtimore në PK 699/2, PK 699/3 dhe pjesë nga kp 683/4, KO Radovec

Lexo më shumë>
News 1

09.09.2021

Projekt urban për zhvillimin e planifikimit urban fshat - për formimin e parcelës për ndërtim në një pjesë të PK 2302/3, KO Çellopek

Lexo më shumë>
News 1

09.09.2021

AKTVENDIM -Vleftësohet kërkesa e evidentuar me nr.14-60 prej 16.06.2021 përgaditur nga Ramadani Elmendin nga f.Çellopek nëpermjet të autorizuarit ,,POLLOGPROEKT-PRO” Shpk Gostivar

Lexo më shumë>
News 1

09.09.2021

Programi i planifikimit për zhvillimin e planifikimit urban për fshatin Bërvenicë me zhvillimin e Blok-1, Blok-2, Blok-3 dhe Blok 4

Lexo më shumë>
News 1

09.09.2021

AKTVENDIM Miratohet Programa planore, për përpunimin e Planit urbanistik për fshat për f.Bërvenicë me përpunimin e blogjeve: Bllok-1, Bllok-2, Bllok-3 dhe Bllok-4,

Lexo më shumë>

Galeria

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar