INFORMATA ME KARAKTER PUBLIK


Komuna e Bërvenicës posedon  informata që janë në përputhshmëri me Ligjin për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik, dhe ofron qasje të hapur dhe të lirë në punë, dhe njëherit u mundëson personave fizik dhe juridik të realizojnë të drejtën e tyre për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik.

Person i autorizuar për ndërmejtësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri te informatatat me karakter publik:

Saubi Zenuni Tel: 044–456-005 ose 044-456-015  Email: saubi.zenuni@brvenica.gov.mk 


Bazuar në Ligjin për Qasje të Lirë në Informacionin Publik dhe në përputhje me letrën e paraqitur nga Komisioni për Mbrojtjen e së Drejtës për Qasje të Lirë në Informacionin Publik, komuna e Brvenicës publikon:

Lista e Informatave

  • Normat që i nxjerr Këshilli i komunës së Bërvenicës;
  • Planet, Projektet dhe Programet që janë në përgaditje e që janë me domethënje për zhvillimin e komunës;
  • Shërbimet të cilat i marin nga shërbimi publik dhe mënyra e marrjes së tyre;
  • Të hyrat që sendërtohen në komunë , shpërndarrja dhe harxhimi i tyre;
  • Furnizimet publike;
  • Emërimi i drejtorëve dhe përfaqësuesive në Këshillet drejtuese të ndërmarrjeve publike dhe institucioneve;
  • Informatat tjera që dalin nga kompetencat e komunës , ndërmarjet Publike dhe institucione.

Si mund deri te kërkesa apo ankesa?

Kjo mund të bëhet në internet duke kompletuar një formular në pdf që mund ta shkarkoni në kompjuterin tuaj dhe pastaj t'i dërgoni ato me emailderi te punonjësi e administratës.

TipiKërkesaAnkesaE-maili
PDF Formular Formular saubi59@gmail.com 

Qasje e lirë në informatë me karakter publik

TipiLigji për qasje të lirë
PDF Dokument

Raporti vjetor

VitiRaporti vjetor
2020 Dokument
2019 Dokument

Lista e informatave


VitiLista e informatave
2021 Dokument

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar