KOMISIONET


Plani aksional lokal i komisionit për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve 2019/2021

Plani aksional 2019/2021


KOMISIONET DHE ANËTARËT E KOMISIONEVE

KOMISIONI PËR VERIFIKIM, ÇËSHTJET E MANDATIT, ZGJEDHJE DHE EMËRIME

Dalibor Bogoeski

Kryetar

Verica Apostollovska

Anëtar

Medi Veseli

Anëtar

Bujamin Rushiti

Anëtar

Idriz Idrizi

Anëtar

KOMISIONI PËR FINANCA DHE ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL

Bujamin Rushiti

Kryetar

Idriz Idrizi

Anëtar

Dalibor Bogoeski

Anëtar

Medi Veseli

Anëtar

Arben Rufati

Anëtar

KOMISIONI PËR URBANIZËM, VEPRIMTARI KOMUNALE DHE MBOJTJE E AMBIENTIT JETËSOR

Idriz Idrizi

Kryetar

Arben Rufati

Anëtar

Zhaklina Jaqimoska

Anëtar

Nazif Qazimi

Anëtar

Abeb Nuhij

Anëtar

KOMISIONI PËR STATUT DHE NORMA

Abeb Nuhij

Kryetar

Idriz Idrizi

Anëtar

Dejan Popoviq

Anëtar

Sead Shabani

Anëtar

Medi Veseli

Anëtar

KOMISIONI PËR VEPRIMTARI PUBLIKE

Dejan Popoviq

Kryetar

Abeb Nuhij

Anëtar

Sead Shabani

Anëtar

Medi Veseli

Anëtar

Dalibor Bogoeski

Anëtar

KOMISIONI I PËRKOHSHËM I CILI DO TË PUNOJË DERI NË FORMIMIN E KËSHILLIT DREJTUES DHE MBYKQYRËS

Abeb Nuhij

Kryetar

Dejan Popoviq

Anëtar

Idriz Idrizi

Anëtar

Medi Veseli

Anëtar

Arben Rufati

Anëtar

KOMISIONI PËR MARDHËNJE NDËRMJET BASHKËSIVE

Dragan Milloshevski

Kryetar

Raman Ramani

Anëtar

Dalibor Bogoeski

Anëtar

Alil Fejzullai

Anëtar

Dejan Popoviq

Anëtar

KOMISONI PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE DHE MESHKUJVE

Koordinator i KMB : Natasha Stojçeska

Idriz Idrizi

Kryetar

Arben Rufati

Anëtar

Zhaklina Jaqimoska

Anëtar

Medi Veseli

Anëtar

Abeb Nuhij

Anëtar

KOMISIONI PËR MBROJTJE TË KONSUMATORËVE

Irfan Ajrullai

Anëtar

Dellço Matovski

Anëtar

Besar Huseini

Anëtar

Tripun Risteski

Anëtar

Dejan Popoviq

Anëtar

Sead Shabani

Anëtar

Arben Rufati

Anëtar

KOMISIONI PËR AVANSIMIN E TË DREJTAVE TË PACIENTËVE

Burhan Qamili

Anëtar

Hamit Imeri

Anëtar

Besar Huseini

Anëtar

Boban Mileski

Anëtar

Zhaklina Jaqimoska

Anëtar

Dejan Popoviq

Anëtar

Sead Shabani

Anëtar

Marina Angjellkoska

Anëtar

Jagoda Cvetkovska

Anëtar


                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar