SEKRETARI


 

Haqim Ramadani

Haqim Ramadani

Sekretar i komunës së Bërvenicës

Siguron punën  ligjore, efikase dhe efektive të administratës komunale në kahje të realizimit të kompetencave të komunës  që janë me interes lokal  për komunën, sigurimin   dhe realizimin e kompetencave të parapara me ligj si dhe mbështetje dhe zbatimin e punës dhe politikës  së Kryetarit të komunës për zhvillimin e komunës.

-        E bashkon punën e administratës komunale dhe e përkrah punën e Kryetarit të komunës;

-        Jep udhëzime për punën e udhëheqësve dhe zyrtarëve tjerë administrativ;

-        Kujdeset  për rregullimin e organizimit të kushteve  për punë, funkcionimin edhe metodën  e punës  së administratës komunale dhe standardizimin e  veprimeve  të punës;

-        Kujdeset për rregullimin  dhe azhurimin  në punën e lëndëve dhe kryerjen e punëve administrative në administratën komunale;

-          Kujdeset për zbatimin e vendimeve, përfundimeve, kahjeve  dhe udhëzimeve të Kryetarit të komunës;

-      Kordinon me përgaditjen e materialeve dhe dokumenteve strategjike të komunës ( plani strategjik, programe për punë, programeve për  përsosje profesionale, raportin për punën etj.);

-          Jep këshilla për çështjet e lidhura me përfaqësimin e komunës  në kuadër të BNJVL dhe para publikut;

-         Përgadit raporte për punën e udhëheqjes së komunës  dhe jep propozime për përparimin e organizimit  dhe funksionimit  të punës së komunës;

-          Propozon materiale tjera për shqyrtimin e kolegiumit të komunës;

-         Bashkëpunon  në mënyrë direkte me sekretarët tjerë të pushtetit qedror dhe atij lokal, me organizata nga vendi dhe jashtë në nivel përkatës dhe me përfaqësuesit e sektorit qytetar e veçanërisht në aspektin e sigurimit  të qasjes së lirë deri te informatat me karakter publik.


Kontakt: 044/456-005

E-mail: sekretar@brvenica.gov.mk


                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar