STATUTI


Në bazë të neneve 4, 7 dhe 36 të Ligjit për vetvendosjen vendore (“Gazeta zyrtare e RM” nr.5/02), Këshilli i komunës së Bërvenicës. në seancën e 9, të mbajtur më 27.01. 2006, nxori:

                  Statuti i komunës së Bërvenicës

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar