ARSIM


13:26:53, 27.12.2019

Shpallje publike

SHPALLJE PUBLIKE SH.F "7 MARSI"

SHPALLJE PUBLIKE SH.F "GOCE DELLCEV"

SHPALLJE PUBLIKE SH.F "KOSTA RACIN"


Programet për punën e shkollave 2018-2019.


Shkolla fillore "7 MARSI", Çellopek.

Plan programi vjetor 2018-2019


Shkolla fillore "Kosta Racin", Bërvenicë.

Plan programi vjetor 2018-2019


Shkolla fillore "Goce Dellçev", Stençe.

Plan Programi vjetor 2018-2019


Udhëheqës i seksionit: Xhelal Ahmedi

E-mail adresa: veprimtari.publike@brvenica.gov.mk

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar