ZHVILLIMI EKONOMIK LOKAL


Programi për aktivitetet e komunës së Bërvenicës në lëminë e mbrojtjes së mjedisit jetësor.

VitiTipiProgrami 
2021 PDF Propozimi, Dokument
2020 PDF Dokument

Vendimi dhe kontrata për ofrimin e furnizimit me ujë dhe kanalizime

TipiVendimi 
PDF Dokument

Lista e projekteve të planifikuara  të infrastrukturës komunale, duke përfshirë rehabilitimin dhe mirëmbajtjen:

Projektet në komunën e Bërvenicës për vitet 2017-2021.

 • Përfundimi i asfalltimit të rrugës në fshatin Tenovë përmes fshatit duke filluar prej hyrjes kryesore dhe daljen  hyrjen e dytë të fshatit.

 • Asfalltimi i rrugës së varrezave që lidh fshatin Çellopek të Ri me Çellopek të Epërm.

 • Afalltimi i rrugës kryesore brenda në fshatin Miletinë.

 • Asfalltimi i rrugës, pjesa që lidh rrugën regjionale R-2233 me autostradën Tetovë–Gostivar në drejtim të fshatit Kamjan.

 • Ndërtimi i rrugicave dhe trotuareve  me pllaka bekatoni në të gjitha vendbanimet e komunës së Bërvenicës.

 • Ndërtimi i shëtitores përeth projit Jaruga në fshatin Miletinë.

 • Vëndosja e mbrojtësve anësorë në rrugën lokale në fshatin Gurguricë.

 • Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe rrjetit të ujësjellsit në disa lagje në fshatin Tenovë.

 • Përfundimi i kanalizimit fekal në fshatin Miletinë, Radovec dhe Çellopek.

 • Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në fshatin Tenovë.

 • Përfundimi i shkollës fillore në fshatin Gurgrunicë.

 • Rikonstruimi i shkollës në fshatin Miletinë.

 • Rikonstruimi i shkollës në fshatin Tenovë.

 • Rikonstruimi i shkollës në fshatin Radovec.

 • Ndërtimi dhe  pastrimi  i  kanaleve për  ujitje të tokës  bujqësore.

 • Ndërtimi i rrugëve që lidhin komunën tonë me komunën e Bogovinës.

 • Ndërtimi i bazenit për ujë të pijshëm në fshatin Miletinë.


Plan për aktivitetet e shërbimit që do të përfshijë frekuencën dhe kohën e shërbimeve që kryhen rregullisht
për mbledhjen e mbeturinave dhe pastrimin e rrugëve, ndriçimin rrugor, qentë e pastrehë dhe sëmundjet
infektive në nivelin e komunës së Bërvenicës.

TipiStudimi i
fizibilitetit 2018
Programi për
sëmundjet
infektive
Programi
për qentë endacak
Programi
për mjedis të pastër
PDF Dokument Dokument Dokument Dokument

Plan programi i seksionit për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2019

Plani për vitin 2019  


Mbrojtja e ambientit jetësor dhe zhvillimi ekonomik lokal         

Realizimi i projekteve për vitin 2018  


Udhëheqës i seksionit: Jusuf Shaini

E-mail adresa: zhel@brvenica.gov.mk

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar