TATIMET

                             
                 
                                                            SEKSIONI PËR ADMINISTRIM ME TATIMET DHE TAKSAT

                                                             Tatimi në pronë 

                                                             Vendim për përcaktimin e tatimit të shitblerjes së pronës së patundshme, trashëgimi dhe dhurata. 

                                                             FLETËPARAQITJE TATIMORE PËR  PËRCAKTIMIN E TATIMIT NË QARKULLIM 

                                                             FLETËPARAQITJE TATIMORE PËR  PËRCAKTIMIN E TATIMIT NË TRASHIGIMI DHE DHURATA 

                                                             Kërkesë  

                                                             Fletpagesë - Për taksë komunale dhe administrative  

                                                             Fletpagesë - Për tatimet  

                                                                                                                                                                                                


Udhëheqëse e seksionit: Rexhije Bajrami

                                                                                                                                                                                               E-mail adresa: tatimet@brvenica.gov.mk

                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

Kontaktet e Bashkësive Lokale

Çellopek:
Miletinë:
Bllacë:
Bërvenicë:
Tenovë:
Gurgurnicë:
Radiovcë:
Stençe:
Vollkovijë:
Sedllarcë e posh.: