SEKTORI PËR URBANIZËM, VEPRIMTARI KOMUNALE, MBROJTJE E AMBIENTIT JETËSOR DHE ZHVILLIM EKONOMIK LOKAL


Ndryshimi dhe shtojca e aktit të përgjithshëm pë fshatin Radovec

15:05:41, 04-05-2020

Ndryshimi dhe shtojca 

Propozimi 

Ekstrakti i planit për fshatin Radovec 


Projektvendim për fshatin Radovec

11:25:59, 27-11-2019

Projektvendimi 


DPLU për ndërtimin e kompleksit prodhues të energjisë elektrike

12:45:41, 01-04-2019

Të dhëna për organin që e rregulloi dokumentin planorë  

Vendimi  


Vlerësimi strategjik për parcelën 1545 KK-Çellopek

12:25:22, 01-04-2019

Të dhëna për organin që e rregulloi dokumentin planorë 

Vendimi 


Organizimi i anketimit publik

11:34:01, 16-01-2019

Fletë anketuese  

Vendim   

Komunikatë   


Leje për ndërtim

Leje për ndërtim 

Aktvendim për murr rrethues 


Planet Urbanistike

Plani Urbanistik për f.Çellopek.pdf 

Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Bllacë.pdf 

Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Bërvenicë.pdf 

Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Vollkovijë.pdf 

Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Sedllarcë e Poshtme.pdf 

Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Miletinë.pdf 

Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Radovec.pdf 

Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f. Stençe.pdf 

Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Tenovë.pdf 

Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Gurgurnicë.pdf 


Planet Urbanistike jasht vendit

DPLU, f.Tenovë Kompleks hotelerik    

DPLU f.Vollkovijë 

PUJVB, f.Sedllarcë e Poshtme 

PUJVB, f.Tenovë 


Kërkesat

Кërkesa për EKSTRAKT nga PLANI URBANISTIK.pdf 

Kërkesa për legalizim.pdf 

Кërkesa për LEJE për VENDOSJE të PAJISJEVE SEZONALE.pdf 

Кërkesa për LEJE për MIHJE të RRUGËS.pdf 

Кërkesa për AKTVENDIM për LOKACIONIN.pdf 

Кërkesa për AKTVENDIM për LOKACION për RIDESTINIM të HAPSIRËS BANESORE.pdf 

Кërkesa për AKTVENDIM për LEJE për NDËRTIM.pdf 

Кërkesa për AKTVENDIM për RIDESTINIM të HAPSIRËS BANESORE.pdf 

Kërkesa për AKTVENDIM për PËRDORIM të OBJEKTIT.pdf 

Кërkesa për PËLQIM nga PRONARËT.pdf 

Кërkesa për ÇERTIFIKATË për RAJONIN NDËRTIMOR.pdf  online

Kërkesë për miratimin e Elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësor        

Kërkesë për dhënie leje mjedisi ekologjik të integruar B        


Vendimet dhe Programi për përpunimin e P.U.

Vendimi-për-kompenzimin-pe.pdf 

Vendimi-për-lirim-nga-paga.pdf 

Programa-për-përpunimin-e-P.U.0001.pdf 

Programa-për-përpunimin-e-P.U.0002.pdf 

Programa-për-përpunimin-e-P.U.0003.pdf 

Programa-për-përpunimin-e-P.U.0004.pdf  ë

Fletpagesat

Fletpagesa për leje ndërtimi.pdf 

Fletpagesa për pararegjistrim dhe regjistrim në AKN.pdf 

Fletpagesa për Aktvendim, Legalizim.pdf 

Fletpagesa për Çerifikat, Ekstrakt dhe AKP.pdf 


Linku deri te:

            

  


Udhëheqës i sektorit: Erxhumen Dauti

E-mail adresa: urbanizem@brvenica.gov.mk


                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë së Veriut

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar