URBANIZËM


                Linku deri te:

                          

                           DPLU për ndërtimin e kompleksit prodhues të energjisë elektrike

              12:45:41, 01-04-2019

               Të dhëna për organin që e rregulloi dokumentin planorë  

               Vendimi  


           Vlerësimi strategjik për parcelën 1545 KK-Çellopek

              12:25:22, 01-04-2019

              Të dhëna për organin që e rregulloi dokumentin planorë 

              Vendimi 


           Organizimi i anketimit publik

              11:34:01, 16-01-2019

               Fletë anketuese  

               Vendim   

               Komunikatë   


            Leje për ndërtim

               Leje për ndërtim 

               Aktvendim për murr rrethues 


            Planet Urbanistike

               Plani Urbanistik për f.Çellopek.pdf 

               Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Bllacë.pdf 

               Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Bërvenicë.pdf 

               Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Vollkovijë.pdf 

               Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Sedllarcë e Poshtme.pdf 

               Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Miletinë.pdf 

               Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Radovec.pdf 

               Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f. Stençe.pdf 

               Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Tenovë.pdf 

               Plani Urbanistik, Akt i përgjithshëm f.Gurgurnicë.pdf 


             Planet Urbanistike jasht vendit

                DPLU, f.Tenovë Kompleks hotelerik    

                DPLU f.Vollkovijë 

                PUJVB, f.Sedllarcë e Poshtme 

                PUJVB, f.Tenovë 


             Kërkesat

                Кërkesa për EKSTRAKT nga PLANI URBANISTIK.pdf 

                Kërkesa për legalizim.pdf 

                Кërkesa për LEJE për VENDOSJE të PAJISJEVE SEZONALE.pdf 

                Кërkesa për LEJE për MIHJE të RRUGËS.pdf 

                Кërkesa për AKTVENDIM për LOKACIONIN.pdf 

                Кërkesa për AKTVENDIM për LOKACION për RIDESTINIM të HAPSIRËS BANESORE.pdf 

                Кërkesa për AKTVENDIM për LEJE për NDËRTIM.pdf 

                Кërkesa për AKTVENDIM për RIDESTINIM të HAPSIRËS BANESORE.pdf 

                Kërkesa për AKTVENDIM për PËRDORIM të OBJEKTIT.pdf 

                Кërkesa për PËLQIM nga PRONARËT.pdf 

                Кërkesa për ÇERTIFIKATË për RAJONIN NDËRTIMOR.pdf  online

                Kërkesë për miratimin e Elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësor        

                Kërkesë për dhënie leje mjedisi ekologjik të integruar B        


             Vendimet dhe Programi për përpunimin e P.U.

                Vendimi-per-kompenzimin-pe.pdf 

                Vendimi-per-lirim-nga-paga.pdf 

                Programa-per-perpunimin-e-P.U.0001.pdf 

                Programa-per-perpunimin-e-P.U.0002.pdf 

                Programa-per-perpunimin-e-P.U.0003.pdf 

                Programa-per-perpunimin-e-P.U.0004.pdf 


            Fletpagesat

               Fletpagesa për leje ndertimi.pdf 

               Fletpagesa per pararegjistrim dhe regjistrim ne AKN.pdf 

               Fletpagesa per Aktvendim, Legalizim.pdf 

               Fletpagesa për Çerifikat, Ekstrakt dhe AKP.pdf 


Udhëheqës i sektorit: Erxhumen Dauti

E-mail adresa: urbanizem@brvenica.gov.mk


                              Kontakt informata

                                     

                              Tel: 044/456-015

                              E-mail: komuna@brvenica.gov.mk

                              Kryetar i komunës z. Enver Pajaziti

                              kryetar@brvenica.gov.mk

                                        

                              Sekretar i komunës z. Haqim Ramadani

                              sekretar@brvenica.gov.mk

                              Grup e-mail:

                              brvenica@brvenica.gov.mk

                                  UNDP R. e Maqedonisë Veriore

                                 UNDP Republika e Maqedonisë Veriore

                                 Indikatori financiar

                                 Indikatori financiar