Home » Администрација

Администрација


КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИПРАВИЛНИК ЗА РАБОТЕН РЕД И ДИЦИПЛИНАТабеларен преглед на вработените во општина БрвеницаИЗЈАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА МИСИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
ДокументДокументДокументДокумент
ИмеПрезимеРаботно местоЕ-маил
ГоранЈовановскиСекретарsekretar@brvenica.gov.mk
ХаќимРамаданиРаководител на одделение за јавни набавкиjavni.nabavki@brvenica.gov.mk
ИбрахимАјдариРаководител на Сектор за финансиски прашањаfinansii@brvenica.gov.mk
РеџијеБајрамиРаководител на одделението за
администрирање на даноци и такси
danoci@brvenica.gov.mk
ДашмиреЗибериСоработник за утврдување на данок на имот на физички и правни лица и откривање на нови обврзнициdanoci@brvenica.gov.mk
ЗимбилеДемириРаководител на одделение за човечки ресурсиresursi@brvenica.gov.mk
ИлиријанаШабаниСамостоен референт-Персонална
евиденција
resursi@brvenica.gov.mk
ЃорѓиБожиноскиОвластен градежен Инспекторinspektorat@brvenica.gov.mk
СлавицаТодороскаСоветник-заштита на животната срединаzivotna.sredina@brvenica.gov.mk 
НаташаСтојческаВиш соработник за подготовка на
акти на советот и припрема на седници на советот и на работните тела
pravni.raboti@brvenica.gov.mk
МенкаНеделкоскаРаководител на одделение за нормативно правно и општи работиpravni.raboti@brvenica.gov.mk
Абил ДурмишиСамостоен референт-Изготвување и средување на документација од
областа на урбанистичкото планирање
zivotna.sredina@brvenica.gov.mk
ЈакупХусеиниКомунален Инспекторkomunalni.dejnosti@brvenica.gov.mk
АрмендЗеќириВиш соработник за урбанистички планови, проекти и ГИСurbanizam@brvenica.gov.mk
ЕминЈакупиПомлад соработник за евидентирање на изводи на
урбанистички планови
urbanizam@brvenica.gov.mk
АлифекриМуслијиСамостоен референт-Економfinansiski.prasanja@brvenica.gov.mk
ЏеватИмериВиш референт- Комунален редарkomunalni.dejnosti@brvenica.gov.mk
АнетаАнтоскаСамостоен референт- Технички секретар на Градоначалникdanoci@brvenica.gov.mk
АрифеИдризиСамостоен референт-Архиварarhivar@brvenica.gov.mk
МилеМилескиХигеничар- одржување на хигена на паркот
АзисЗенделиХигеничар- одржување на хигена на паркот