Skip to content
Home » Администрација

Администрација


КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИПРАВИЛНИК ЗА РАБОТЕН РЕД И ДИЦИПЛИНАТабеларен преглед на вработените во општина БрвеницаИЗЈАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА МИСИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОРКОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ДокументДокументДокументДокументДокумент
ИмеПрезимеРаботно местоЕ-маилТелефон
ГоранЈовановскиСекретарsekretar@brvenica.gov.mk075-402-838
ХаќимРамаданиРаководител на одделение за јавни набавкиjavni.nabavki@brvenica.gov.mk072-273-873
ИбрахимАјдариРаководител на Сектор за финансиски прашањаfinansii@brvenica.gov.mk070-247-762
РеџијеБајрамиРаководител на одделението за
администрирање на даноци и такси
danoci@brvenica.gov.mk070-665-070
ДашмиреЗибериСоработник за утврдување на данок на имот на физички
и правни лица и откривање на нови обврзници
danoci@brvenica.gov.mk070-295-241
ЗимбилеДемириРаководител на одделение за човечки ресурсиresursi@brvenica.gov.mk075-200-183
НедимеСалаиРаководител на одделение за внатрешна ревизијаvnatresna.revizija@brvenica.gov.mk071-210-375
СлавицаТодороскаРаководител на одделение за заштита на животна срединаzivotna.sredina@brvenica.gov.mk 070-295-251
НаташаСтојческаВиш соработник за подготовка на акти на советот
и припрема на седници на советот и на работните тела
pravni.raboti@brvenica.gov.mk070-295-148
ЖаклинаГлишовскаСоветник за просторно и урбанистичко планирањеurbanizam@brvenica.gov.mk070-295-741
Абил ДурмишиСамостоен референт-Изготвување и средување на
документација од областа на урбанистичкото планирање
zivotna.sredina@brvenica.gov.mk071-369-141
ЈакупХусеиниСоветник-Комунален Инспекторkomunalni.dejnosti@brvenica.gov.mk078-333-320
АрмендЗеќириВиш соработник за урбанистички планови, проекти и ГИСurbanizam@brvenica.gov.mk078-333-320
ЕминЈакупиПомлад соработник за евидентирање на изводи на
урбанистички планови
urbanizam@brvenica.gov.mk075-200-182
АлифекриМуслијиСамостоен референт-Економfinansiski.prasanja@brvenica.gov.mk070-348-652
АнетаАнтоскаСамостоен референт- Технички секретар на Градоначалникdanoci@brvenica.gov.mk070-295-107
ДракчеСтефановскиСоветник-Инспектор за животна срединаkomunalni.dejnosti@brvenica.gov.mk076-229-129
МиремеРушитиВиш сораборник за локалниот економски развојler@brvenica.gov.mk071-226-221
АрифеИдризиСамостоен референт-Архиварarhivar@brvenica.gov.mk
ИлирјанаШабаниСамостоен референт-Персонална
евиденција
resursi@brvenica.gov.mk070-295-100
ЏеватИмериВиш референт- Комунален редарkomunalni.dejnosti@brvenica.gov.mk070-247-931
ИдризИдризиСамостоен референт-за контрола на финансиски документиfinansiski.prasanja@brvenica.gov.mk071-568-085
НиколеткаМориоскаСамостоен референт-Благајникfinansiski.prasanja@brvenica.gov.mk075-367-539
МилеМилескиХигеничар- одржување на хигена на паркот
АзисЗенделиХигеничар- одржување на хигена на паркот
КатицаКрцеваХигеничар- одржување на хигена на паркот
ЃорѓиБожиноскиОвластен градежен инспектор071-318-770