Skip to content
Home » Внатрешна ревизија

Внатрешна ревизија

Годишен финансиски извештај
2022

Одделението за внатрешна ревизија ги врши следните работи:


-Работи врз основа на законот на јавна внатрешна финансиска контрола;
-Му одговара на директен начин на Градоначалникот на општина

 • врши проценка на усогласеноста на работењето на Општина Брвеницата со законите,
  подзаконските, интерните акти и договорите;
 • врши проценка на функционирањето на системот за внатрешна контрола;
 • врши оценување на значајните фактори на ризик и дава совети на Градоначалникот на
  општина Брвеница за нивно намалување;
 • обезбедува проверка на точноста, комплетноста и законитоста на сметководствената
  евиденција и финансиските извештаи на Општина Брвеницата;
 • врши проценка на економичноста, ефикасноста и ефективноста на работењето и
  користењето на средствата во дефинираната област на активности или програми на
  opштина;
 • врши проценка на соодветноста, економичноста, ефективноста и ефикасноста на
  системот за финансиско управување и контрола за утврдување, проценка и управување со
  ризиците;
 • дава препораки за подобрување на работењето и работните процедури на Општина
  Брвеницата,
 • изготвува и донесува стратешки и годишен план за внатрешна ревизија врз основа на
  објективна проценка на ризик, извршување на поединечни внатрешни ревизии согласно
  со усвоените ревизорски планови и следење на нивното спроведување;
 • изготвува извештаи од извршените ревизии;
 • подготвува Упатство за работа и Повелба за внатрешна ревизија;
 • го информира  Градоначалникот на општина Брвеница за постоење на конфликт на
  интереси при извршување на ревизорска задача;
 • го известува  Градоначалникот на општина Брвеница за неправилности или сомнежи за
  измами или корупција, кои можат да резултираат со кривична, прекршочна или
  дисциплинска постапка;
 • учествува во подготвувањето на Стратешкиот план на Општина Брвеницата и Планот за
  спроведување на Програмата за работа,
 • дава придонес при подготвувањето на Програмата за работа, Извештајот за работа на
  Општина Брвеница и подготвувањето на функционалната анализа и актите за внатрешна
  организација и систематизација на работните места во Општина Брвеница
 • изработува и применува процедури од делокруг на работа на одделението во рамките
  на Системот за менаџмент со квалитет согласно барањето на Стандардот ИСО 9001:2008


  Раководител на одделение за внатрешна ревизија

  Недиме Салаи
  vnatresna.revizija@brvenica.gov.mk