Skip to content
Home » Животна Средина

Животна Средина

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА


Формулари

Барање за одобрување на елаборат за животна срединаДокумент
Барање за издавање на Б-еколошка дозволаДокумент
Барање за измена на Б-еколошка дозволаДокумент
Барање за пристап на информации од животна срединаДокумент

08:05:50, 2021-12-01

Објава за Б-еколошка дозвола ДПТГУ ПРПАРИМИ ПАТ с.Челопек
Барање за Б-еколошка Дозвола ДПТГУ ПРПАРИМИ ПАТ с.Челопек

ТИПДокумент
PDFОбјава
PDFБарање

12:42:26, 2021-08-24

Б-еколошка дозвола ВК КОМПАНИ с.Брвеница-свињарска фарма

ТИПДокумент
PDFБ-еколошка дозвола ВК КОМПАНИ

10:53:12, 2021-07-23

Објава за Нацрт Дозвола за ВК КОМПАНИ-свињарска фарма

НАЦРТ Б-еколошка дозвола ВК КОМПАНИ

ТИПДокумент
PDFОбјава
PDFНАЦРТ Б-еколошка дозвола

14:05:34, 2021-06-29

Објава на барање за измена на Б-еколошка дозвола “МИЧ ЧЕЛОПЕЧКО” – с. Брвеница

Барање за измена на Б-еколошка дозвола “МИЧ ЧЕЛОПЕЧКО” – с. Брвеница

ТИПДокумент
PDFОбјава
PDFБарање за измена

10:14:02, 2021-05-28

Објава на барање за Б-еколошка дозвола од ВК-КОМПАНИ ДООЕЛ с.Брвеница -свињарска фарма

Барање за за добивање на Б-еколошка дозвола од ВК-КОМПАНИ ДООЕЛ с.Брвеница -свињарска фарма

ТИПДокумент
PDFОбјава
PDF“ВК КОМПАНИ ДООЕЛ”

13:07:03, 2020-02-11

Б-интегрирана еколошка дозвола – Кланица “МИЧ ЧЕПОПЕЧКО” с.Брвеница

Нацрт Б – интефрирана еколошка дозвола за “МИЧ ЧЕЛОПЕЧКО” – с.Брвеница

Објава – НАЦРТ Б – интегрирана еколошка дозвола за “МИЧ ЧЕЛОПЕЧКО” с.Брвеница

ТИПДокумент
PDFБ-интегрирана еколошка дозвола
PDFНАЦРТ Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
PDFОбјава