Skip to content
Home » Заштита на укажувачи

Заштита на укажувачи


Заштита на укажувачи

       Согласно  член 2 став (3) од Правилникот за заштитено пријавување во институциите во јавниот сектор, во општина Брвеница
заштитеното внатрешно пријавување  се врши до раководното лице   односно функционерот кој раководи со институцијата.

     До градоначалникот на општината:

     Контакт телефон: 044 456 015

  Поштенска адреса за контакт за прием на пријави:

     Општина Брвеница  

      Ул.М.Тито бб 

      Брвеница  1216

 Електронска пошта за прием за пријави: opstina@brvenica.gov.mk 

*Закон за заштита на укажувачи (,,Сл.весник на РМ,, бр.196/15)
* Правилникот за заштитено пријавување во институциите во јавниот сектор(,,Сл.весник на РМ,, бр.46/16)