Skip to content
Home » Информации oд Јавен Карактер

Информации oд Јавен Карактер

Општина Брвеница располага со информации кои се во согласност со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и овозможува отворен слободен пристап, поточно им овозможува на физичките и правните лица да ги остваруваат нивните права за пристап до информациите од јавен карактер

Службенo лицe за посредување со информации и за давање правна помош на баратели на информации од јавен карактер е:

Тел: 044/456-005;   
044/456-015;
Email:  informacii.javen.karakter@brvenica.gov.mk
Зимбиле Демири  


Врз основа на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер и согласно писмото доставено од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер општина Брвеница објавува:

Листа на информации

  • Прописите кои ги донесува Советот на општината;
  • Плановите , проектите , и програмите кои се во подготовка а се од значење за развојот на општината;
  • Услугите кои ги добиват од Јавните служби и начинот на нивното добивање;
  • Приходите кои се остваруваат во општината и нивна распределба и трошење ;
  • Јавните набавки;
  • Именувања на директори и преставници во управните одбори на Јавните Претприатија и Установи и
  • Други информации кои произлегуват од надлежноста на општината и јавните претприатија и установи.

Како дo барање или жалба?

  • Тоа може да се направи онлајн преку комплетирање на pdf документот што може да го преземете на вашиот компјутер,  а потоа да го испратите преку електронска пошта до вработениот во администрацијата.
ТипБарањеЖалбаЕ-маил
PDFОбразецОбразецinformacii.javen.karakter@brvenica.gov.mk

 Слободен пристап до информации од јавен карактер

ТИПЗакон до слободен пристап
PDFДокумент

Годишен извештај 

ГодИзвештај
2023Документ
2022Документ
2021Документ
2020Документ
2019Документ

Листа на информации

ГодЛиста на Информации
2024Документ
2023Документ
2022Документ
2020Документ