Skip to content
Home » Комисии

Комисии

КОМИСИИТЕ И ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИИТЕ

КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ

Злате КитановскиПретседател
Алихасан ИдризиЧлен
Маја ЗафироскаЧлен
Абеб НухијЧлен
Адем ЈашариЧлен

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ВЕРИФИКАЦИЈА, ИЗБОРИ И ИМЕНУВАЊА

Дончо Симјаноски
Бујамин Рушити
Адем Јашари
Злате Китановски
Емин Мехдији

КОМИСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, БУЏЕТ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Мирослав ДаиловскиПретседател
Светлана СтаматовскаЧлен
Агнеса ЗенуниЧлен
Абеб НухијЧлен
Адем Јетмир ЈашариЧлен

КОМИСИЈА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Абеб НухијПретседател
Емин МехдијиЧлен
Адем Јетмир ЈашариЧлен
Светлана СтаматовскаЧлен
Дејан РистовскиЧлен

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТ И ПРОПИСИ

Адем Јетмир ЈашариПретседател
Алихасан ИдризиЧлен
Адем ЈашариЧлен
Злате КитановскиЧлен
Синиша ЈованоскиЧлен

КОМИСИЈА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ

Светлана СтаматовскаПретседател
Адем Јетмир ЈашариЧлен
Агнеса ЗенуниЧлен
Лирије МедиЧлен
Маја ЗафироскаЧлен