Home » ЛЕР

ЛЕР

ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ


Програма – за активностите на општина Брвеница во областа на заштита на животната средина 

ГодТИППрограма
2021PDFПредлогДокумент
2020PDFДокумент

Одлука и договор за обезбедување на услуги за водоснабдување и канализација

ТИПОдлука
PDFДокумент

Листа за планирани инфраструктурни проекти на општината, вклучувајќи рехабилитација и одржување:

Проекти во општина Брвеница  од 2017-2021 год.

 • Асфалтирарање на локалниот пат во с.Теново, од почеток на селото до другиот крај наизлезот на селото.
 • Асфалтирање на локалниот пат од с. Нови Челопек  што поминува на кај гробиштата и излегува до с. Горни Челопек.
 • Асфалтирање на локалниот пат во с. Милетино.
 • Асфалтирање на патот , што го поврзува индустриската зона од регионалникот пат Р-2233 со магистралниот пат Тетово-Гостивар на кај с. Камењане.
 • Изградба на селски улици во сите населени места што гравитират на општина Брвеница со бехатон плочки.
 • Изградба на пешачка патека покрај реката Jаруга во с. Милетино.
 • Поставување на браници покрај локалниот пат што води до с. Гургурница.
 • Изградба на фекална канализација и водоводна мрежа на некој улици во с. Теново.
 • Завршување на фекална канализација во населените места с. Нови челопек, с. Милетино и с. Радиовце.
 • Изградба на атмосферска канализација во с. Теново.
 • Завршување назапочнатиот објект на основното училиште во с. Гургурница.
 • Реконструкција на основното училиште во с. Милетино.
 • Реконструкција на основното училиште во с. Теново.
 • Реконструкција на основното училиште во с. Радиовце.
 • Изградба и почистување на одводните канали за наводнување на земјиштето.
 • Изградба и проширување на локалните патишта што го поврзува општина Брвеница со општина Боговиње.
 • Изградба на базен за вода за пиење на с. Милетино.

План за услужните дејности кој ќе ја вклучува фреквенцијата и времето на услуги кои редовно се вршат 
за собирање на отпад и чистење на улици, ЈЈП за улично осветлување, бездомници кучиња и заразните
болести во ниво на општина Брвеница.

ТИПЈПП Брвеница 2018Програма за заразни болестиПрограма за бездомни кучињаПрограма за јавна чистота 2019
PDFДокументДокументДокументДокумент

За активностите на општина Брвеница во сферата на локален економски развој за 2019 година

Активностите за 2019 година.  


Програма – за активностите на општина Брвеница во областа на заштита на животната средина 

ГодТИППрограма
2021PDFПредлогДокумент
2020PDFДокумент

Одлука и договор за обезбедување на услуги за водоснабдување и канализација

ТИПОдлука
PDFДокумент

Листа за планирани инфраструктурни проекти на општината, вклучувајќи рехабилитација и одржување:

Проекти во општина Брвеница  од 2017-2021 год.

 • Асфалтирарање на локалниот пат во с.Теново, од почеток на селото до другиот крај наизлезот на селото.
 • Асфалтирање на локалниот пат од с. Нови Челопек  што поминува на кај гробиштата и излегува до с. Горни Челопек.
 • Асфалтирање на локалниот пат во с. Милетино.
 • Асфалтирање на патот , што го поврзува индустриската зона од регионалникот пат Р-2233 со магистралниот пат Тетово-Гостивар на кај с. Камењане.
 • Изградба на селски улици во сите населени места што гравитират на општина Брвеница со бехатон плочки.
 • Изградба на пешачка патека покрај реката Jаруга во с. Милетино.
 • Поставување на браници покрај локалниот пат што води до с. Гургурница.
 • Изградба на фекална канализација и водоводна мрежа на некој улици во с. Теново.
 • Завршување на фекална канализација во населените места с. Нови челопек, с. Милетино и с. Радиовце.
 • Изградба на атмосферска канализација во с. Теново.
 • Завршување назапочнатиот објект на основното училиште во с. Гургурница.
 • Реконструкција на основното училиште во с. Милетино.
 • Реконструкција на основното училиште во с. Теново.
 • Реконструкција на основното училиште во с. Радиовце.
 • Изградба и почистување на одводните канали за наводнување на земјиштето.
 • Изградба и проширување на локалните патишта што го поврзува општина Брвеница со општина Боговиње.
 • Изградба на базен за вода за пиење на с. Милетино.

План за услужните дејности кој ќе ја вклучува фреквенцијата и времето на услуги кои редовно се вршат 
за собирање на отпад и чистење на улици, ЈЈП за улично осветлување, бездомници кучиња и заразните
болести во ниво на општина Брвеница.

ТИПЈПП Брвеница 2018Програма за заразни болестиПрограма за бездомни кучињаПрограма за јавна чистота 2019
PDFДокументДокументДокументДокумент

За активностите на општина Брвеница во сферата на локален економски развој за 2019 година

Активностите за 2019 година.