Skip to content
Home » Образование

Образование

На територијата на  општина Брвеница се основани 3 основни централни училишта со 8 подрачни училишта.Вкупниот број на ученици изнесува 1302 распоредени во 105 паралелки.Наставата се изведува на Македонски и Албански наставен јазик.Училишните објекти ги исполнуваат условите за нормално одвивање на воспитно – образовниот процес.

Наставниот кадар е соодветен освен во ПОУ “Гоце Делчев” с.Гургурница каде поради несоодветните услови нема интерес од соодветен кадар.


ООУ „7 МАРСИ“ – ЧЕЛОПЕК


ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОСТА РАЦИН“-БРВЕНИЦА


О.О.У.“Гоце Делчев“с.Стенче