Skip to content
Home » Секретар

Секретар

Горан Јовановски

Секретар на Општина Брвеница

“Андреа Ристовски” бр.29   Тетово, Република Македонија
075/402 838
sekretar@brvenica.gov.mk
Македонец
1976
машки
Работно Искуство
02.012.2021 – во тек
Секретар на општина Брвеница
Обезбедување на законско, ефикасно и ефективно работење на општинската администрација Општина Брвеница,  ул.М.Тито б.б., 1216 Брвеница Јавен сектор

01.12.2021 – 02.12.2021
Раководител на сектор за нормативно правни, општи работи и јавни дејности
Обезбедување на вршење на работите поврзани со функциите на општината согласно закон Општина Брвеница,  ул.М.Тито б.б., 1216 Брвеница Јавен сектор

26.07.2020 – 30.11.2021
Раководител на сектор за осигурување и права во случај на невработеност
Следење и примена на законските, подзаконските и другите прописи и акти во врска со осигурувањето и правата во случај на невработеност Агенција за вработување на Република Македонија, “св.Кирил и Методиј” 54 1000 Скопје, РМ Јавен сектор 
20.01.2020 – 25.07.2020
Раководител на сектор за подршка, општи и правни работи на министерството и кабинетски службеник
Советник за време на техничка влада во кабинет на дополнителен заменик на министер
Министерство за информатичко општество и администрација, “Васил Ѓоргов” 43, 1000 Скопје, РМ
Јавен сектор
21.03.2018 – 19.01.2020
Раководител на сектор за осигурување и права во случај на невработеност
Следење и примена на законските, подзаконските и другите прописи и акти во врска со осигурувањето и правата во случај на невработеност Агенција за вработување на Република Македонија, “св.Кирил и Методиј” 54 1000 Скопје, РМЈавен сектор
01.01.2014 – 20.03.2018
Раководител на сектор за унапредување и развој на човечки ресурси
Следење и примена на законските, подзаконските и другите прописи и акти од областа на работните и службеничките односи
Агенција за вработување на Република Македонија, “Васил Ѓоргов” 43 1000 Скопје, РМ
Јавен сектор
01.12.2012 – 31.12.2013
Раководител на сектор за активни мерки и услуги за вработување
Следење и примена на законските, подзаконските и другите прописи и акти кои се однесуваат на размена на трудот, правата и обврските на работодавците и невработените лица, а во врска со вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност и други прашања од значање за пазарот на трудот
Агенција за вработување на Република Македонија, “Васил Ѓоргов” 43 1000 Скопје, РМ
Јавен сектор
11.04.2012 – 30.11.2012
Раководител на Центар за вработување на град Скопје
Раководи, организира, усогласува и координира работата на Центарот за вработување кој опслужува најголем број на клиенти
Агенција за вработување на Република Македонија, “Васил Ѓоргов” 43 1000 Скопје, РМ
Јавен сектор
20.09.2011 – 10.04.2012
Министерство за труд и социјална политика, “Даме Груев” 14,     1000 Скопје, РМ
Јавен сектор
19.09.2008 – 20.09.2011
Директор на Државен инспекторат за труд
Раководење со институција која врши надзор на примена на закон за работните односи и закон за безбедност и здравје при работа
Државен инспекторат за труд, “Партизански одреди” 48 1000 Скопје, РМ
Јавен сектор
01.05.2008 – 18.09.2008
Соработник во Агенција против перење пари и финансирање тероризам, 1000 Скопје, РМ
Јавен сектор
16.05.2007 – 01.05.2008
Практикант
Основен суд Тетово 
13.12.1999 – 21.02.2007
Директор
Раководење со производство и трговија
Пистон Еколо, “Гоце Делчев” бр.2 Брвеница – Тетово, РМ
Приватен сектор
Образование и обука
Дипломиран правник
Ниво во национална или меѓународна класификација
VI A или VII/1
Јазици
Македонски
Англиски
Дополнителни информации
Претставник на европска агенција за безбедност и здравје при работа со седиште во Билбао Шпанија за Македонија Прв претседател на Совет за безбедност и здравје при работа Член на совет за статистика мај 2012 – мај 2019
Положен правосуден испит на 22.01.2018