Skip to content
Home » Статут

Статут

Врз основа на членовите 4, 7 и 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), Cоветот на oпштината Брвеница на 9 седница    одржана на 27.01.2006 година, донесе:

          Статут на oпштина Брвеница

          Законот за локалната самоуправа