Home » Урбанизам

Урбанизам

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЛЕР


Измена и дополнување на oпшт акт за село Радиовце

15:10:40, 04-05-2020

Измена и дополнување 

Предлог одлука 

Извод за село Радиовце 


Предлог одлука за село Радиовце 

11:24:56, 2019-11-27

Предлог одлука 


ЛУПД за изградба на производен комплекс на електрична енергија

13:19:16, 01-04-2019

Податоци за органот кој го изработува планскиот документ  

Одлука  


ЛУПД со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија на КП 1545, КО Челопек

13:09:22, 01-04-2019

Податоци за органот кој го изработува планскиот документ  

Одлука  

Одобрение

Одобрение за градење  

Решение за ограден ѕид  


Урбанистички план

Урбанистички план, за с.Челопек  

Урбанистички план, Општ Акт с.Блаце  

Урбанистички план, Општ Акт с.Брвеница  

Урбанистички план, Општ Акт с.Волковија  

Урбанистички план, Општ Акт с.Долно Седларце  

Урбанистички план, Општ Акт с.Милетино  

Урбанистички план, Општ Акт с.Радиовце  

Урбанистички план, Општ Акт с.Стенче  

Урбанистички план, Општ Акт с.Теново  

Урбанистички план, Општ Акт с.Гургурница  


Урбанистички план вон населено место

LUPD, с.Tеново Хотелски комплекс  

LUPD, с.Волковија  

УПВНМ, с.Долно Седларце  

УПВНМ, с.Теново   


Барање

Барање за ИЗВОД од УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  

Барање за легализација  

Барање за ОДОБРЕНИЕ за постапување на СЕЗОНСКА ОПРЕМА  

Барање за ОДОБРЕНИЕ за ПРЕКОП на УЛИЦА  

Барање за РЕШЕНИЕ за ЛОКАЦИЈА  

Барање за РЕШЕНИЕ за ЛОКАЦИЈА за ПРЕНАМЕНА на СТАНБЕН ПРОСТОР  

Барање за РЕШЕНИЕ за ОДОБРУВАЊЕ на ГРАДБА  

Барање за РЕШЕНИЕ за ПРЕНАМЕНА на СТАНБЕН ПРОСТОР  

Барање за РЕШЕНИЕ за УПОТРЕБА на ОБЈЕКТОТ  

Барање за СОГЛАСНОСТ од СОПСТВЕНИЦИ  

Барање за УВЕРЕНИЕ за ГРАДЕЖЕН РЕОН  

Барање за одобрување на елаборат за заштита на животна средина  

Барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола  


Одлуки

Одлука за надоместокот за градба  

Одлука за ослободување од плаќање  

Програма за изработкa на У.П.0001  

Програма за изработка на У.П.0002  

Програма за изработка на У.П.0003  

Програма за изработка на У.П.0004  


Уплатница

Упланица за Одобрение на градење  

Уплатница за Запишување  

Уплатница за Решение, Легализација  

Уплатница за Уверение, Извод и АКН