Skip to content
Home » Форуми

Форуми

09:02:53, 2021-05-25

Форум во заедницата 

Во рамки на Проектот  „Низ  женски  леќи:  покревање  на  политики  и  буџетски иницијативи,  следење на  спроведувањето  на  локалните  акциски  планови  за  родова еднаквост“. 

Преку форумите во заедницата ќе се овозможи вклучување на граѓаните, посебно на целните групи кои се главен фокус на проектот со цел обезбедување услови за приоретизирање на програмите и проектите
како и истовремено подобрување на структурата на програмите во општините во кои се спроведува проектот. Како најсоодветна програма е избран Буџетскиот форум.
Под влијание на актуелната состојба со Ковид 19, форумите ќе се одржат онлајн и тоа во 3 циклуса-односно три средби по 2 часа со истата група на граѓани. 

Во општината Брвеница на форумот во заедницата е предвидено учество на 40 граѓани, а ќе се одржи на следниве датуми: 

  • I циклус 28.05.2021 Дефинирање проблеми и предизвици 
  • II циклус 31.05.2021 Дефинирање на предлог решенија 
  • III циклус 03.06.2021 Презентирање на резултати и следни чекори 
  • I циклус 

-Координаторот за еднакви можности и претставникот од секторот финансии подготвуваат презентација на буџетот на општината по програми и приоритети. При тоа се води сметка да се претстави и актуелниот буџет на општината кој се однесува на капитални трошоци по програми. 

  • Да се издвојат проектите на кои работи општината или се планирани со Буџетот за 2021 година кои се однесуваат на родово буџетирање во програмите за: Социјална заштита, вработување, образование, домување, Еднакви можности на мажите и жените; Правилниците за еднократна помош, за здравство, жртви на семејно насилство и сл. (доколку ги имаат). 
  • Да се издвојат проектите од останатите програми како што се улици и патишта и останати комунални дејности и секако во делот на планираните капитални инвестиции 
  • Доколку имаат проекции за капитални инвестиции и проекти за следните година – две, може да ги набројат со цел учесниците добие целосна информација  за плановите. 

 Презентацијата трае од 15 до 20 минути, да биде разбирлива за граѓаните (поедноставена) и може да биде одржана усно и со помош на презентација

-Обезбедуваат присуство на граѓани, присуствуваат и учествуваат на форумот во соработка и договор со фасилитаторот. 

  • II циклус 

-Обезбедуваат присуство на граѓани, присуствуваат и учествуваат на форумот во соработка и договор со фасилитаторот. 

  • III циклус 

– Обезбедуваат присуство на граѓани, присуствуваат и учествуваат на форумот во соработка и договор со фасилитаторот.