Skip to content
Home » Човечки Ресурси

Човечки Ресурси

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ГодПлан за вработување
2024Документ
2023Документ
Правилник за систематизација
по Функционална анализа 2022 год.
Одлука за внатрешна
организација
Табеларен преглед на работните места 2022 год.Органограм 2022 год.
ДокументДокументДокументДокумент
Правила за утврдување на процедурите за лобирање на општина Брвеница
Документ
Правилник за работен ред и дициплина
Документ

Одлука и Правилник

ТИПОдлука за делокругПравилник
PDFДокументДокумент

Измена на правилник

БрИзмена на правилник
12Документ 2024
11Документ 2023
10Документ 2023
9Документ 2023
8Документ
7Документ
6Документ
5Документ
4Документ
3Документ
2Документ
1Документ