Skip to content
Home » Човечки Ресурси

Човечки Ресурси

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

ГодПлан за вработување
2023Документ
Правилник за систематизација
по Функционална анализа 2022 год.
Одлука за внатрешна
организација
Табеларен преглед на работните места 2022 год.Органограм 2022 год.
ДокументДокументДокументДокумент
Правила за утврдување на процедурите за лобирање на општина Брвеница
Документ
Правилник за работен ред и дициплина
Документ

Одлука и Правилник

ТИПОдлука за делокругПравилник
PDFДокументДокумент

Измена на правилник

БрИзмена на правилник
1Документ
2Документ
3Документ
4Документ
5Документ
6Документ
7Документ
8Документ