Skip to content
Home » Јавни Набавки

Јавни Набавки

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ


TипДокументГод
PDFЗа услуги за вршење надзор на изведување на градби2023
PDFРамковна спогодба за изработка на проектна докуементација за област на ниско градба и високо градба2023
PDFЗа партерно и хортикултурно уредување на зелен појаз во сите населени места2023
PDFЗа набавка за канцелариски материјал2023
PDFЗа отстапување на работници и договор за вработување2023
PDFЗа набавка и транспорт на песок-тампон за потребите на Општина Брвеница2023
PDFНабавка, транспорт и поставување на вештачка трева на мал стадион во с Волковија2023
PDFЗа рамковна спогодба за набавка и транспорт на ПЕ Ребрасни цевки за фекална канализација2023
PDFЗа набавка на бетонски шахти за изградба на фекална канализација2023
PDFИзградба на улици ул. Браќа Стефанофски сокак бр.1, бр.2, б.3 и горен крак.2023
PDFЗа изградба на илици ул.Илинденска с.Стенче и околу Црквата с.Волковија2023
PDFЗа изградба на улици со бехатонски плочки улица крак 1 ка Кочо Рацин2022
PDFОбложување на базен за вода со Битуменска лепенка во ц. Гургурница2022
PDFЗа набавка на огревно дрво за потребите на основните и подрачните училишта2022
PDFЗа изработка, транспорт и монтажа на браварски работи за потребите на општината2022
PDFЗа набавка на песок-тампон за потребите на општина Брвеница2022
PDFЗа изградба на улица Маршал Тито крак 2 кп539/21 во с.Брвеница2022
PDFЗа изградба на улица Чеде Момировски во с.Брвеница2022
PDFНабавка и транспорт на пелети за потребите на општина Брвеница2022
PDFЗа иработка на урбанистички планови (УПС, УПВНМ) и урбанистички проекти (УП) со стручна ревизија за потребите општина Брвеница2022
PDFЗа јавна набавка за половен автобус за потребите на општина Брвенцица2022
PDFЗа јавна набавка за мобилни комуникациски услуги2022
PDFЗа набавка и транспорт на собраќајни знаци со посебна намена2022
PDFНабавка на електрична енергија (активна струја)2022
PDFЗа изградба на улица Браќа Стефановиќ во с. Брвеница2022
PDFЗа набавка и транспорт на типизирани собраќајно-технички средства со посебна намена2022
PDFВршенње на стручен надзор при изградба и роконструкција на локални улици и патишта2022
PDFЗа рамковна спогодба за изрботка на проектна документација за област на ниско и високо градба2022
PDFЗа услуги за привремени вработувања2022
PDFЗа транспорт на ученици за основните училишта во територијата на општина Брвеница2022
PDFДоговор за набавка и транспорт на пелети за потребите на општината2022
PDFДоговор за набавка на гориво и малсло за моторните возила на општина Брвеница2022
PDFДоговор за набавка на канцелариски материал2022
PDFЗа набавка на транспорт на масло за горење-екстра лесно масло (ЕЛ-1)2022
PDFДоговор за  концесија за собирање на отпад на цела територија на општина Брвеница2021
PDFДоговор за набавка на песок-тампон за потребите на општина Брвеница2021
PDFОсновен проект за партерно уредување, дворно место на црквата и општина Брвеница2021
PDFДоговор за изградба на стамбени улици во с. Челопек2021
PDFДоговор за основен проект за реконструкција и рехабилитација на улица 1 со краци 1,2,3 и 4 во с. Долно Седларце2021
PDFДоговор за набавка на канализациони цевки за потребите на општина Брвеница2021
PDFДоговор за изградба на армирано бетонски канал-2 за атмосферски води с. Челопек2021
PDFДоговор за набавка на ребрастни канализациони цевки Ф200, 250 и 315 SN 82021
PDFДоговор за изградба на фекална канализација на улиците на општина Брвеница2021
PDFДоговор за набавка на ново теренско возило со зголемена проодност2021
PDFДоговор за Доградба на една училница во подрачното училиште “7 Mарси” во с. Милетино2020
PDFДоговор за јавна набавка на електрична енергија2020
PDFДоговор за набавка на огревно дрво за потребите на основните и подрачните училишта2020
PDFДоговор за поставување на парно греење во подрачно училиште “Коста Рацин” во долно с. Седларце2020
PDFДоговор на реконструкција на туалети-санитарни чворови во централното училиште “7 Марси” во с. Челопек2020
PDFДоговор за изградба на систем за греење за О.У “7 Марси” во с. Челопек2020
PDFДоговор за интервентни работи за изградба и реконструкција на инфраструктурни објекти за потребите на општина Брвеница2020
PDFДоговор за набавка топлопоцинкувани стобови за улично осветлување висина Л=6м2020
PDFДоговор за јавна набавка на мобилни комуникациски услуги2020
PDFДоговор за партерно и хортикултурно уредување на зелен појаз во сите населени места на општина Брвеница2020
PDFДоговор за изградба на еластична ограда на локален пат во с. Гургурница2020
PDFДоговор за набавка на огревно дрво2019
PDFДоговор за изградба на општински пат с. Милетино – с. Блаце2019
PDFДоговор за рамковна спогодба за изградба на улици, тротоари, платоа и други урбани површини2019
PDFДоговор за реконструкција на собирна улица во с. Челопек2019
PDFДоговор за изградба на општински пат П-2233 с. Теново2019
PDFДоговор за набавка и транспорт на пелети2019
PDFДоговор за реконструкција и рехабилитација на улица Браќа Јаниќ во с. Брвеница2019
PDFДоговор за набавка и транспорт на индустриска сол за патишта2019

Годишен план

ГОДНазив
2023Годишен план
2022Годишен план верзија 5

Линк од ЕСЈН

Огласи за јавни набавкиЛинк ЕСЈН
Известувања за слклучени договориЛинк ЕСЈН
Склучени договориЛинк ЕСЈН
Известувања за реализирани договориЛинк ЕСЈН
НазивТип
План 2018PDF
Договор 08, 2018PDF
Договор 09, 2018PDF
Договор 10, 2018PDF
Договор 11, 2018PDF
Договор 12, 2018PDF
Договор 13, 2018PDF
Договор за ЈППPDF
Одлука 12, 2018PDF
Одлука 13, 2018PDF
Одлука 14, 2018PDF
Одлука 15, 2018PDF
Одлука за избор 08, 2018PDF
Одлука за избор 09, 2018PDF
Одлука за избор 10, 2018PDF
Одлука за избор 11, 2018PDF
Одлука за избор 12, 2018PDF
Одлука за потреба 10, 2018PDF
Одлука за потреба 11, 2018PDF

Раководител на одделение: Хаќим Рамадани
Емаил адреса: javni.nabavki@brvenica.gov.mk