Skip to content
Home » Новости » УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

За разработка на градежна парцела ГП 2.1- формирана со УПВНМ за изградба на производен комплекс со класа на намена Е2-комунална супраструктура- производство на електрична енергија од алтернативни извори м.в. Драка, КО Стенче, општина Брвеница