Започнавме сo градежни работи и тоа:

Обложување на базен за вода со битуменска лепенка во с. Гургурница, реконструкција на улица Чедомир Момировски во с. Брвеница и проширување на канализационата мрежа по главната улица во с. Долно Седларце