Skip to content
Home » Новости » ТРЕТА СЕСИЈА БУЏЕТСКИ ФОРУМ

ТРЕТА СЕСИЈА БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Денеска, во општина Брвеница се одржа третата сесија на Буџетскиот Форум.
Беа презентирани Програмите што треба да се реализират во наредната година 2023 год како и Предлог Проектите кои ќе се реализират во идните буџети.  

Граѓаните во втората сесија на форумот ги предлага Програмите за 2023 година, истите се одобрија од градоначалникот на општина Брвеница и од раководителите на секторите и раководителите на одделениа:

• НАО Капитални расходи за основно образование

• V10 Детски градинки

• Ф1 Уранистичко планирање

• Ј8 Други комунални услуги

• ЈД Изградба и реконструкција на локални патишта, улици и мостови

• ЈИ Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

Во третата сесија граѓаните гласа за Програмите и Предлог проектите.

Сите програми и предлози се разгледани детално и истите имаат социјална инклузија и родова еднаквност 

Предлог проектите:

1.Реконструкција на подрачното училиште С.Милетино,  С.Долно Седларце,  С.Теново и С.Челопек (врати, прозори, подови, проектор, електронски табли, тоалети)

2.Средства за спортска опрема за подрачното училиште Гоце Делчев С.Теново

3.Изградба на кошаркарски и одбојкарско игралиште во склоп на училиштето во С.Брвеница

4.Агрегат за потребите на градинката СОНЦЕ во С.Брвеница и три телевизори за потребите на децата

5.Да се предвидат средства за планска документација за проширување на индустриско-развојната зона

6.Достава на поголеми контејнери за отпад и кабаст отпад во општина Брвеница

7.Асфалтирање на патот ог гробиштата до патот на излез кај Медидент

8.Изградба на улици во С.Брвеница кои се уште се со калдрми 

– ул. Бродска, Браќа Стевановиќ крак 1,2,3,

– Ул. Браќа Јаниќ крак 1,2

– Ул. Маршал Тито крак 1,2,3

– Ул. Вардраска и Ул. Гоце Делчев

9. Канализација во С.Брвеница во улиците:

– Ул. Пролетарска

– Ул. Партизанска

– Ул. Дубрава крак 1,2

– Ул.Браќа Јаниќ крак 1,2

Канализација во С.Долно Седларце главна улица крак 1 и 2