Skip to content
Home » Новости » ПОКАНА

ПОКАНА

Покана за учество во јавна презентација 

По предлог Урбанистички план за село Брвеница со разработка на блокови 1, 2, 3, 4 КО Брвеница, општина Брвеница, со плански период 2021-2031 со техн.бр.Д1719 од Јануари 2023 изработено од
,,ГО ПЛАН” ДОО ГОСТИВАР, ќе се одржи јавна презентација на ден 09.05.2023 год. (вторник)
од 11:00 до 16:00 часот вo просторите на салата на советот на oпштина  Брвеница.