Skip to content
Home » Новости » РЕШЕНИЕ И ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

РЕШЕНИЕ И ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

Градоначалникот на Општина Брвеница, решавајќи по барањето на ,,БАШКИМ-ТУРС” Дооел експорт-импорт, преку полномошникот ,,Про инженеринг,, од Тетово, заведено по бр. 14- 1065/1 од 31.05.2023 г. Доставено преку информацискиот систем е-урбанизам за одобрување на Проектна програма, врз основа на член 62 од Законот за урбанистичко планирање (,,Сл.Весник на РСМ бр.32/2020 и 111/2023), и член 87 и 88 од ЗОУП (,,Сл.Весник на РМ бр.124/2015”), го издава следното:

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТНА ПРОГРАМА