Skip to content
Home » Новости » ПРОЕКТНА ПРОГРАМА И РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА И РЕШЕНИЕ


Се одобрува Проектна програма, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за изградба на градби со намена Е1.13 – Површински соларни и фотовотаични електрани со капацитет до 10 МW, на дел од КП 347/2 и КП 349 КО Стенче, општина Брвеница, со технички број 26-1/23 од 04.2023, изработена од ,,ТАЈФА АРХИТЕКТИ,, Дооел Куманово.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
РЕШЕНИЕ