Skip to content
Home » Новости » СOOПШTEНИE

СOOПШTEНИE

Зa oрганизирање нa јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани со моќност до 10 МW, на КП.1090, КП.605 и КП.604/2, КО. Милетино вон гр., општина Брвеница,