Skip to content
Home » Новости » СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Зa oрганизирање нa јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 1MW, на дел од КП 347/2 и КП 349, КО Стенече, општина Брвеница.