Skip to content
Home » Новости » РЕШЕНЕИЕ 14-1448

РЕШЕНЕИЕ 14-1448

Се одобрува Проектна програма, на барателот МПЦ ОА, Тетовско-Гостиварска Епархија,
Тетово, преку полномошникот ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО,, Доо Гостивар, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела ГП_1.1 со намена: В5-Верски институци / В5.4- Манастири, на дел од КП 1/1, КО Стенче, општина Брвеница, со техн. број 31/23, изработена од ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО,, Доо Гостивар од Јули 2023.