Skip to content
Home » Новости » РЕШЕНИЕ 14-1195

РЕШЕНИЕ 14-1195

Се одобрува Проектна програма, на барателот Мехмеди Шемсудин и Сулејман Сулејмани од
Тетово преку полномoшникот ,,УРБАН ПЛАННЕР” Дооел Гостивар, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка
индустрија, на дел од КП.190/3, КО- Милетино вон гр., општина Брвеница, со техн. број 020- ПП/2022 изработена од ,,УРБАН ПЛАННЕР” Дооел Гостивар од Јуни 2023,