Skip to content
Home » Новости » РЕШЕНИЕ 14-1447

РЕШЕНИЕ 14-1447

Се одобрува Проектна програма, на барателот МПЦ ОА, Тетовско-Гостиварска Епархија,
Тетово, преку полномошникот ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО,, Доо Гостивар, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за формирање градежна парцела ГП_1.2 со намена: А4.7-Традиционални куќи за
потребите на туризам (cелски, планински, езерски), на дел од КП 1/1, КО Стенче, општина Брвеница, со техн. број 31-2/23, изработена од ,,ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО,, Доо Гостивар, од Октомври 2023.