Skip to content
Home » Новости » РЕШЕНИЕ 14-1894

РЕШЕНИЕ 14-1894

Се одобрува Проектна програма, на барателот Горан Марковски од с.Радиовце ул.101, бр.бб, преку полномoшникот ,,Про Инженеринг” доо експорт-импорт Тетово, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со А1.5-Куќи во состав на селски стопански двор, на КП.130, КП.172 и дел на КП.942, КО. Радиовце., општина Брвеница, со техн. број 04-58/2022-2 изработена од ,,Про Инженеринг” доо експорт-импорт Тетово од септември 2023.