Skip to content
Home » Новости » УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО КО ТЕНОВО

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО КО ТЕНОВО

Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс од градби, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) – со капацитет до 10МW, на дел од КП 30/1, КО Теново вон гр. Општина Брвеница, со техн. бр. 04-56/2022 oд Октомври 2023 год., изработен од ,,ПРО – ИНЖЕНЕРИНГ” – Тетово.